Beiratkozás

2018/2019-es nevelési évben indítandó csoportok és tájékoztató a beiratkozásról és a nyílt napokról

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA  Székhely

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 46 – 48.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-204-6899, 205-7443

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Intézményvezető neve: Tóth Ildikó

Függetlenített óvodavezető-helyettes neve: Egri Gyöngyi

Óvodavezető-helyettes neve: Ághné Czap Edit

    

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA  TELEPHELY

Cím: 1119 Budapest, Keveháza u. 4.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-20-40-851

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Óvodavezető-helyettes neve: Vighné Dán Irén Ildikó

   

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA  TELEPHELY

Cím: 1119 Budapest, Bikszádi u. 57 – 59.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-204-6899, 06-1-205-7443

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Óvodavezető-helyettes neve: Ficzere Hernics Éva

    

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA  TELEPHELY

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 42.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.hu

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-203-2238

Függetlenített óvodavezető-helyettes neve: Egri Gyöngyi

Óvodavezető-helyettes neve: Fejes Imréné

    

Az Észak-Kelenföldi Óvoda bemutatása

Az Észak-Kelenföldi Óvoda, jelenlegi formájában 2015 óta fogadja a gyermekeket a Kelenföldi lakótelep szívében, kellemes zöldövezeti környezetben.

   

A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre számítunk és támaszkodunk. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek harmonikus fejlődését. Pedagógiai eszközeinket, módszereinket úgy választjuk meg, hogy a legoptimálisabban segítse a gyermekek fejlődését.

   

A gyermek nevelésében a család elsődleges szerepe megmarad az óvodás évek alatt is, de fejlődéséért immár a család és az óvoda egyaránt felelős. Az óvodai nevelésben társunk a szülő. A befogadás sikeressége az óvoda dolgozóinak és a család együttműködésének eredménye. Az óvodába való beilleszkedés hosszú folyamat, fontos, hogy ebben az időszakban a gyermeket hangsúlyosabban szerető gondoskodás vegye körül, mert az óvodába lépő gyermek természetes igénye, hogy biztonságban érezze magát, és hogy szabadon játszhasson.

   

Az épületek egyemeletesek, több csoport működését biztosítják, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel együtt. Az intézmény épületeinek környezeti viszonyai, a képzett nevelők, a nevelőmunkát segítő dolgozók biztosítékul szolgálnak arra, hogy a rájuk bízott gyermekek nevelését, a családi nevelést megerősítve végezhessék.   

    

Pedagógiai Programunk alapja a Játék, a Tapasztalatszerzés és az Élménynyújtás, amelyek segítségével egészséges életmódra és életvitelre neveljük gyermekeinket változatos tevékenységformák segítségével.

    

Az Észak-Kelenföldi Óvoda kollektívája, amely összetartó, aktív és vidám közösség, a boldogan játszó gyermekeket helyezi a középpontba. Pedagógusaink és dajkáink nyitottak a világra, nevelési módszereik változatosak, ismereteik sokrétűek. Szeretik és tisztelik az embert, a természetet, s ezt közvetítik a gyermekek felé. Nevelőmunkánkban jól működő régi hagyományainkat ötvözzük a korszerű nevelés alapprogramban megfogalmazott alapelveivel.

   

A kelenföldi régió életében játszott szerepünket eddig is komolyan vettük, hagyományainkat erősítve vállaltunk szerepet a közvetlen társadalmi környezetünkben. Ez a továbbiakban sem lesz másképp.

   

A társadalmi változásokat, a megváltozott feltételeket magunk is tapasztaljuk, éppen ezért nyitottak voltunk, vagyunk és leszünk is az innovatív tevékenységek bevezetésére. Az új intézmény, az Észak - Kelenföldi Óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza az országos alapprogram irányelveit és természetesen a három jogelőd intézmény Pedagógiai Programjainak sajátos elemeit egyaránt.

   

Az óvodában és a közvetlen környezetében működő oktatási intézményekben fellelhető a művészeti nevelés, a hagyományőrzés, a környezettudatos oktatás (Zöld Óvoda és Ökoiskola -, Környezetvédelmi-, és Egészségnevelési Program) és a Montessori jellegű módszerrel történő oktatás. Ezekhez a meglévő irányzatokhoz továbbra is tudatosan kapcsolódunk, megteremtve illetve folytatva ez irányú innovációval az egymásra épülő óvodai nevelést és oktatást, biztosítva a régió gyermekeinek 3–18 év közötti helybeni fejlesztését. Mindezt, mint a kerület Környezetvédelem – Egészségnevelés Szakmai Centruma kívánjuk megvalósítani.

   

Mind a négy épület Kelenföld központjában található, jól megközelíthető helyen. Intézményeinkben jól felkészült óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók látják el a gyerekek nevelését, fejlesztését. Minden csoportban két óvodapedagógus és egy dajka van. Óvodáinkban a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek óvodai integrált nevelését is biztosítjuk. Ebben a munkában támogatóink a pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, a gyógypedagógus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, utazó logopédus, gyógytestnevelő.

        

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA – TELEPHELY

A két egymáshoz közel elhelyezkedő és egy körzettel rendelkező székhely és telephely a Kelenföldi Városközpont közelében működik. Megközelítése minden irányból ideális, hiszen az itt közlekedő autóbuszok Albertfalvától szinte egész Újbudát átfogják.

  

A székhely jelenleg 6, a Napraforgó telephely 5 csoport­tal működik. Mindkét óvodaépületnek irigylésre méltóan nagy udvara van, ahol árnyas és napos területek egyaránt találhatók. Így a levegőzésre, a tavasztól őszig a sza­badban tartott frissítő testnevelésre, valamint a kör­nyezetben tartott kezdeményezések megszervezésére kiváló lehetőségek adódnak.

  

Minden csoportunknak saját játszóterülete és homo­kozója van. Udvarunk felszereltsége a fenntartó valamint alapítványunk segítségével folyamatos fejlesztés alatt áll.

  

Olyan légkör kialakítására törek­szünk, ahol a gyermekek az élethelyzetekből tapasz­talnak, érzelmileg pozitívan töltődnek, hiszen akkor fejlődnek legjobban, ha belsőleg is motiváltak a tanu­lásra.

  

Hagyományőrző programunknak megfele­lően a mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül azok kapnak helyet, amelyek a földhöz, ter­mészethez, a természetes anyagokhoz való kötődést, a felnőttek és gyerektársak megbecsülését állítják előtérbe. 2009-ben mindkét intézményünk elnyerte első alkalommal a „Zöld Óvoda” kitüntető címet, 2016-ban pedig az „Örökös Zöld Óvoda” címet.

  

Felelősek vagyunk a hagyományőrzés nyújtotta lehe­tőségek megteremtéséért, mert gyermekeink ezen keresztül érzik meg hovatartozásukat, egymás és a szülőföldjük iránti szeretetüket.

  

Valljuk, hogy nemzeti kultúránk legnagyobb múltra visszatekintő elemeinek, a népi mondókák, népi játé­kok, a népdalok hallgatása, énekelgetése segíti legin­kább a hagyományok megismerését, az anyanyelvi kultúra fejlődését, az utánunk következő nemzedék­re történő átöröklését és továbbélését.

   

Alapelvünk, hogy a gyermekek a szabad cselekvés­ben, a játékban tanulnak leginkább, hiszen ezen keresztül fejlődik mozgásuk, szabálytudatuk, kéz­ügyességük, önállóságuk, térbeli biztonságérzetük. A játékon keresztül ismerkednek a külső világgal, környezetükkel, az innen szerzett tapasztalataik a játékot is gazdagítják.

  

Keressük azokat a szervezési – tanulási formákat, amelyek játékon alapulnak, és életkori sajátosságaik­hoz igazodnak.

  

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA – TELEPHELY

A Keveháza Utcai Óvoda telephely 1967 őszétől áll a szülők és gyermekeik szolgálatában. Az eddig eltelt több mint ötven évben igen sok változáson mentünk keresztül Önökkel együtt. Sokan már régi óvodásaink közül felnőtté váltak, sőt már az ő gyermekeik is óvodánk öltözőit, asztalait, ágyait „koptatják”. Legtöbb változást az új évszázad hozta számunkra, óvodánk épülete, foglalkoztatói fokozatosan megszépültek, korszerűsödtek. A 2010/2011. nevelési évtől kezdve programunk részévé vált a Montessori jellegű nevelés is, amelyet jelenleg immár négy csoportunkban is alkalmazunk (Őzike, Vackor, Micimackó, Sün). További változást hozott mindennapi óvodai életünkben Újbuda Önkormányzata nyertes európai uniós pályázatában való részvételünk is „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Újbuda innovatív közoktatási intézményeiben” (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0008). Ezen uniós pályázat részeként került bevezetésre két csoportunkban a kompetencia alapú óvodai programcsomag, melynek fenntarthatóságát folyamatosan biztosítani fogjuk. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7. számú referencia pályázat nyerteseként előminősített intézményként két szakmai „Jó gyakorlattal” rendelkezünk. Szintén 2012-ben, majd 2015-ben az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” valamint a „Madárbarát Óvoda”címet, mely elvárásainak ez irányú tevékenységeinket egyre bővítve felelünk meg. A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre támaszkodunk. Velük közösen keressük a gyermekek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb módszereket, eljárásokat és eszközöket.

    

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA – TELEPHELY

Óvodánk, a Kelenföldi városközpont jól megközelíthető, védett helyén működő 7 csoportos intézmény. Tágas, világos csoportszobákkal, tornaszobával rendelkezünk, amelyeket igényesen szépítünk. Nagy udvarunkon fák, bokrok biztosítják a jó levegőt és a környezetbarát játé­kok a változatos mozgás lehetőségeket. Udvarunkon az Önkormányzat az elmúlt években jelentős mértékű felújítást hajtott végre, ami még optimálisabb lehetőséget biztosít a levegőzéshez, az udvari játékhoz. Nevelési programunk kiemelten foglalkozik az egész­séges életmódra neveléssel, az egészséges életviteli szo­kások kialakításának feladataival. Célunk az önálló életvitelre képes, testileg - mentálisan harmonikus sze­mélyiség kibontakoztatása.

     

Ennek megvalósítását segíti pozitív beállítottságú, elfoga­dó, megerősítő nevelési stílusunk. Támogatjuk, segítjük a gyermeki „én” kibontakoztatását, erősítjük a kiala­kuló társas kapcsolatokat, szocializációs törekvéseket. Az iskolai életmódra való fel­készítést - a gyermekek legfontosabb tevékenységén - a játékon keresztül érjük el.

    

E feladatok megvalósításában hagyományosan használ­juk fel még a következő tevékenységeket:

 • naponta mozgás, levegőzés
 • séták, kirándulások évszakonkénti szervezése a természetben
 • tartásjavító láb - és gerinctorna
 • rendszeres gyümölcs és zöldség fogyasztás
 • óvodánk hagyományőrző programjai
 • logopédiai foglalkozások
 • művelődési programok

Óvodánk részese volt Újbuda Önkormányzata TÁMOP 3.1.4. számú „Kompetencia alapú óvodai nevelési program” pályázatának. Ennek eredményeként 2012-től valamennyi csoportunkban ezen program alapján is dolgozunk, ami a gyermekek számára nagyon élvezetes, hisz zömében a közös tevékenykedtetésre, tapasztalatszerzésre épül. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7. számú referencia pályázat nyerteseként előminősített intézményként két szakmai „Jó gyakorlattal” rendelkezünk. Szintén 2012-ben, majd 2015-ben az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” valamint a „Madárbarát Óvoda”címet, mely elvárásainak ez irányú tevékenységeinket egyre bővítve felelünk meg. A 2013/2014-es nevelési évben az Újbudai Pedagógiai Intézet támogatásával óvodánk is tagja lett a Tehetségpontok egyre bővülő hálózatának.

    

Hagyományok, ünnepek

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA – TELEPHELY

Hagyományaink: nagycso­portosok köszöntése az iskolai beiratkozásuk alkal­mából, gyermeknapi vigasság, anyák napi játékdél­után, ünnepek előtti kézműves programok csalá­doknak, évzáró kerti ünnepség a nagycsoportosok búcsúztatásával, évnyitó kerti ünnepségek, Napraforgó Galéria évszaknak megfelelő rendezé­se, kiállítások szervezése gyermekmunkákból, de ezek mellett természetesen minden, hagyományosan ismert ünnepet is megtartunk. A családi ünnepek esetében, pl. karácsonykor feladatunk az ünnepre történő ráhangolódás, meghagyva az élményt, a meghitt hangulatot a családnak. A Napraforgó telephely Napsugár csoportja néphagyományőrző program szerint működik, ahol még hangsúlyosabban érvényesülnek a programunkban megfogalmazott jeles napokhoz kapcsolódó népszokások, ünnepkörök, a sajátos szokás-, és jelképrend­szerük kialakításával.   

   

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA – TELEPHELY

    

A már kialakított hagyományainkat megőrizve, mint - pl. kirándulások, múzeum -, és színházlátogatások, helyi óvodai rendezvények szervezése, (bábszínház, táncház) sportnapok, játszónapok, közös ünnepek a szülőkkel, Mikulás napi óvónői bábozás, karácsony, farsang, felkészülés az anyák napjára, ballagás, a Kerület Napja, „Keve Nap” és csoportnapok által - nyitottak vagyunk minden újra és egyben kíváncsiak is vagyunk szüleink véleményére. Az alapellátáson túl lehetőséget biztosítunk a hitoktatásra, odafigyelve a szülői igényekre.

    

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA – TELEPHELY

A hétköznapoktól eltérő „másságra”, a készülődés­re, a várakozásra a gyerekeknek is szüksége van. Gyermekeink sajátosan ünneptől ünnepig mérik az időt. Az ünnepek tartalmát kiemelve, népszokásokat felelevenítve örülünk egymásnak, az együttlétnek. Az ünnepeken testünket, lelkünket egyaránt ünnep­lőbe öltöztetjük. Hagyományaink részben folyama­tosan teremtődnek, részben a már meglévők évről évre új tartalmakkal bővülnek.

   

Hagyományaink, ünnepeink:

 • Palántává fogadás – újonnan érkezett gyermeke­ink köszöntése;
 • Mikulás;
 • Adventi készülődés, karácsonyvárás, karácsonyi kézműves műhely;
 • Adventi hangverseny – mézeskalácsos, gyertyail­latú közös zenélés;
 • Télbúcsúztató-farsang;
 • Március 15.;
 • Húsvét, húsvéti kézműves műhely;
 • Palánták nap – névadó ünnep;
 • Föld nap; Madarak, Fák napja és más ”Zöld jeles napok”;
 • Anyák napja,
 • Pünkösd – népzenei táncház, énekes-verses népi játékok, vásári forgatag
 • Gyermeknap;
 • Életmódnapok – szülőkkel közös óvodai prog­ramok, játékok, vetélkedők, előadások, vala­mint helyben és helyszínen tervezett kulturális programok;
 • Iskolába menők búcsúztatása;
 • Nagycsoportosoknak erdei tábor szervezése.

     

Egyéb fontos információk

Az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelye és telephelyei minden hétköznap reggel 600- 1800-ig tartanak nyitva. Az érkező és távozó gyermekek felügyeletét ügyeleti rendszerben szakképzett óvodapedagógus látja el reggel 600-700 és délután 1700-1800 óra között.

Ingyenes szolgáltatás a Fenntartó XI. Kerület Újbuda Önkormányzata részéről gyermekeinknek hetente két alkalommal, az óvodai napirendbe beépítve:

 • Gyógytestnevelés foglalkozás nagycsoportosok részére,

valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi tagintézménye részéről:

 • Logopédiai foglalkozás középső és nagycsoportosok részére.

Ingyenes szolgáltatás hetente egy alkalommal, ahol szülői igényként jelentkezett:

 • Hittan (katolikus, református) - kis-, középső-, nagycsoportosok részére.

    

2018/2019-es nevelési évben indítandó csoportok

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA – TELEPHELY

Az elmúlt évek alatt megbizonyosodtunk arról, hogy az osztatlan (vegyes életkorú) csoportokban hatékonyabb a nevelés, a szocializáció és az egyéni eltérések toleranciája, mert a szociális kapcsolatok számtalan variációja alakul ki. A nagyok mintája, példája utánzásra ösztönző, az óvodapedagógus több időt tud fordítani a gyermekek megismerésére, a differenciált fejlesztésre, a gyermekek hosszú időt és esélyt kapva fejlődnek.

    

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA -–TELEPHELY

A 2018/2019-es nevelési évben valamennyi vegyes csoportunk fogad majd gyermekeket. A beiskolázástól függően, várhatóan 40-45 főt (Bagoly, Katica, Őzike, Sün, Micimackó és Vackor). Jelentkezéskor elsőbbséget élveznek a körzetileg a telephelyhez tartozó gyermekek, valamint a már hozzánk járó gyermekek testvérei. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt, figyelembe véve a szülők és az óvodapedagógusok véleményét.

    

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA -– TELEPHELY

Telephelyünk hét csoporttal működik. Az igények és a lehetőségek szerint szervezünk azonos és vegyes életkorú csoportokat is. A következő nevelési évben 40-45 gyermek felvételét tervezzük 1 kiscsoportba és 2 osztatlan vegyes csoportba. A felvételre jelentkezésnél óvodánk körzetében, illetve a kerületünkben lakók előnyt élveznek. Alapító Okiratunk szerint a kerületi cukorbeteg gyermekek ellátására kijelölt intézmény vagyunk. Telephelyünk körzetét a bejárati ajtón található hirdetmény mel­lékleteként tesszük közzé.

    

Nyílt napok, programok időpontja

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA – TELEPHELY

A gyermekeink nyugalma érdekében nem szerve­zünk nyílt napokat, viszont szívesen látjuk a kedves érdeklődőket április második felében (2018. április 16. – április 27.) hétköznapokon délelőtt játékidőben 10.00 - tól 11.00 - ig, hogy személyesen ismerjék meg az intézményeink adta lehetőségeket, így közvetlenebbül tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik kéréseiket, problémáikat. Kérjük, éljenek a felkínált lehetőséggel akár gyermekükkel együtt, hiszen lehet, hogy a kisgyermek maga talál rá a szá­mára kedves óvó nénire. Mi pedig azon leszünk, hogy kívánsága teljesüljön.

    

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA – TELEPHELY

Szívesen fogadjuk az érdeklődő családokat annak érdekében, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal valamint a nevelési környezettel.

Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2018. március 27.-én és április 18.-án délelőtt 0900 – 1100 között, hogy személyesen ismerjék meg az intézményünk adta lehetőségeket, így közvetlenebbül tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik kéréseiket.

    

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA – TELEPHELY

Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2018. március 27-én és április 18-án délelőtt 0900 – 1100 között.

Tájékoztató beszélgetésre kizárólag a felnőtteket várjuk ugyanezeken a napokon 1700 órakor.

    

Óvodai beíratás időpontja, helyszíne

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2018. május 7–11.

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA – TELEPHELY

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA – TELEPHELY

Leendő óvodások szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja, helyszíne

A beiratkozást követően minden családot írásban (az intézmények bejárati ajtaján kihelyezett tájékoztató levél formájában, illetve a honlapra kihelyezett névsor segítségével) értesítünk arról, hogy kisgyermekét el tudtuk-e helyezni intézményünkben. A tájékoztató levél tartalmazza a szülői értekezlet és a szeptemberre történő ebédbefi­zetés napját. A várható időpont 2018. június első hete.

    

További információ kérhető

Köszönjük érdeklődésüket, és szeretettel vár­juk intézményünkbe. Kérjük, látogassanak el a honlapunkra is, ahol betekintést nyerhetnek napi életünkbe, örömeinkbe.

   

További általános tájékoztatásért fordulhatnak:

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Egri Gyöngyi – függetlenített intézményvezető helyetteshez.

    

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

Telefon/fax: 06-1-204-6899, 205-7443

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Ághné Czap Edit – intézményvezető helyetteshez.

    

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA  TELEPHELY

Telefon/fax: 06-1-204-6899, 205-7443

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Ficzere Hernics Éva – intézményvezető helyetteshez.

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA  TELEPHELY

Telefon/fax: 06-1-20-40-851

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Vighné Dán Irén Ildikó – intézményvezető helyetteshez.

   

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA  TELEPHELY

Telefon/fax: 06-1-203-2238

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Egri Gyöngyi – függetlenített intézményvezető helyetteshez,

Fejes Imréné - intézményvezető helyetteshez.

Tisztelt Szülők!

A 2018/2019 nevelési évre,

az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyére (Tétényi út 46-48) felvett gyermekek névsora

BÁLINT BRÚNÓ LÁSZLÓ – Mókus csoport
BLISZKÓ PÉTER ALBERT – Mókus csoport
BORZA BOTOND – Mókus csoport
FLOROVITS DÓRA - Sünikék csoport
HORVÁTH GERGŐ GÁBOR – Mackó csoport
HORVÁTH OLÍVIA – Mackó csoport
ITU LILIEN ELIZA – Sünikék csoport
KHOL MÁTÉ – Katica csoport
KOVÁCS-FARAGÓ ÁGOSTON – Méhecske csoport
KUNSTÁR ZORA – Méhecske csoport
MARKOVICS MÁTÉ - Mackó
ORSÓS PANKA CSILLA – Mókus csoport
ÖZTÜRK AHMED VELI – Mókus csoport
PORDÁN ESZTER – Sünikék csoport
SZABÓ ÁKOS – Katica csoport
SZAKÁCS DOMONKOS TEOFIL – Katica csoport
SZAMELCSIK DÓRA – Mókus csoport
SZIGETVÁRI SZÓFIA – Sünikék csoport

VÁSÁRHELYI MÁTÉ – Sünikék csoport

Bemutatkozó Szülői Értekezlet időpontja:

Június 14.-én 16.30 órakor

Helye: Tétényi Út 46-48.

(A FELVÉTELT IGAZOLÓ HATÁROZATOT A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN VEHETIK ÁT A SZÜLŐK!)

Az Észak-Kelenföldi Óvoda Székhelyére ELŐJEGYZETT gyermekek névsora

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy az ELŐJEGYZÉS NEM azonos sem a felvétellel sem az elutasítással!

ANDORKÓ CLOÉ ELVIRA
BANZRAGCH SHINE-UCHRAL
BEZERÉDY DORKA
BORZA BENEDEK
FARKAS NOEL
HAJDÚ BIANKA BRIGITTA
INÁNCSI FLÓRA
KÁRA MÁTÉ GYÖRGY
LUKÁCSY SÁRA

PORVAY ÁKOS

RÓZSA DÁNIEL

SULYOK DÁVID

SZABÓ-FÜLÖP DÁNIEL

TEPFENHART IZABELLA

TÓTH DÁNIEL

az Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Napraforgó Óvoda telephelyre /Bikszádi u. 57-59/

felvett gyermekek névsora Bemutatkozó Szülői Értekezlet időpontja:

Június 14. – én 17 órakor

Helye: Bikszádi u, 57-59

(A FELVÉTELT IGAZOLÓ HATÁROZATOT A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN VEHETIK ÁT A SZÜLŐK!)

ANTAL CSONGOR - Napsugár csoport
ANTAL-FUTÓ ANNA ORSOLYA – Napsugár csoport
ARANYÁS ZOÉ – Búzavirág csoport
BÁNÓCZKI-KONCZ BALÁZS – Búzavirág csoport
BERKI TAMÁS – Búzavirág csoport
CZINE KÁROLY – Gesztenyék csoport
HOMA BOTOND – Pipacs csoport
JÓNÁS FLÓRA BORBÁLA – Búzavirág csoport
KATONA PATRIK – Napsugár csoport
KISPÁL HANNA – Gesztenyék csoport
LASSÁNYI DÁNIEL MÁTÉ – Búzavirág csoport
MOLDOVÁN DOMINIK – Búzavirág csoport
MOLNÁR LEVENTE HENRIK – Zöldike csoport
NÉMET DÓRA – Zöldike csoport
PÁPAI BERZSIÁN – Búzavirág csoport
PUMB ADÉL NÓRA – Búzavirág csoport
SELMECZY MARTIN – Búzavirág csoport
SZEPESFALVY NÓRA KATALIN – Pipacs csoport
TÓTH ATTILA NOEL – Pipacs csoport
VAS JANKA – Napsugár csoport
VERES BARNABÁS – Gesztenyék csoport

Az Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Napraforgó Óvoda telephelyére a 2018/2019-as nevelési évre, ELŐJEGYZETT gyermekek névsora

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy az ELŐJEGYZÉS NEM azonos sem a felvétellel sem az elutasítással!

ANDORKÓ CLOÉ ELVIRA
BÁRÁNY KORNÉL
BORZA BENEDEK
DEMKU ZSOMBOR ÁRPÁD
FARKAS NOEL
HAJDÚ BIANKA BRIGITTA
MUCS KORNÉL
NÉMETH NOEL DOMINIK
PAPP DORKA ANGÉLA
RÓZSÁS ALÍZ
SERES ADÉL

Az Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza Utcai Óvoda telephelyére a 2018/2019-es nevelési évre, felvett gyermekek névsora

Bemutatkozó Szülői Értekezlet időpontja:

Június 14. CSÜTÖRTÖK 16, 30

Őzike csoport

(A FELVÉTELT IGAZOLÓ HATÁROZATOT A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN VEHETIK ÁT A SZÜLŐK!)

ÁRVAI NOÉMI - KATICÁK
BÁLINT DÓRA - VACKOR
BODÓ NIMRÓD ÁRON - KATICÁK
BOROS LILIÁNA – VACKOR
BOZÓ BLANKA ZSUZSANNA - SÜN
DALLOS ÁRMIN - KATICÁK
DEÁK BENE KOLOS - ŐZIKE
DEÁK BOLDIZSÁR - KATICÁK
DEÁK MÁLNA BOGLÁRKA - ŐZIKE
GALLINA DÓRA - ŐZIKE
GÓGUCZ JOHANNA ESZTER- ŐZIKE
JAKÓ BENDEGÚZ - SÜN
KÁROLY DÁNIEL - MICIMACKÓ
KISS ROZÁLIA - ŐZIKE
MALINDOVSZKY MÍRA - ŐZIKE
MÁCSIK PÉTER BORISZ- KATICÁK
MÁK ZSÓFIA - KATICÁK
MECSEI HANNA - BAGOLY
MENYES MIHÁLY - KATICÁK
NAGY RÓBERT - SÜN
NAGYHAJÚ VANESSZA LILIEN - BAGOLY
NAGYPÁL DÁVID - VACKOR
OKÁNYI RÓBERT - KATICÁK
PALFFY HANNA REBEKA - MICIMACKÓ
SIMAY LÁSZLÓ ATTILA - SÜN
STADLER DOREN VIKTÓRIA - ŐZIKE
SZABÓ SZABOLCS- SÜN
SZÁRAZ OLIVÉR - VACKOR
TATÁR ANDRÁS LEVENTE - KATICÁK
TÓTH RITA NOÉMI – KATICÁK

TURCSÁN ANNA – VACKOR

VARGA MILÁN OTTÓ – BAGOLY

VINCZE KRISTÓF DÁNIEL – KATICÁK

VRANA TÍMEA – VACKOR

ZIMÁNY ZSÓFIA – MICIMACKÓ

ZSOLDOS GERGŐ ÁBEL – MICIMACKÓ

Az Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza Utcai Óvoda telephelyére a 2018/2019-es nevelési évre, ELŐJEGYZETT gyermekek névsora

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy az ELŐJEGYZÉS NEM azonos sem a felvétellel sem az elutasítással!

BALOGH EMMA ZSELYKE

BEDŐ NELLI

BENCSIK ÁDÁM

DEÁK ÁDÁM FEKETE-ANTALFFY LORINA

GÓR-NAGY LÁSZLÓ

KULCSÁR EMILI

KUTASI GÁBOR FERENC

MEZEI BENDEGÚZ

MUCS KORNÉL

MUNKÁCSY-KOVÁCS LILLA

NÉMETH FLÓRA

PALÁGYI JÁNOS

SZÁNTÓ ANDRÁS

TATÁR DÁNIEL ÁRPÁD

TÓTH MENTA CSENGE

Az Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephelyére a 2018/2019-es nevelési évre, felvett gyermekek névsora

Napvirág csoport

Antal Gréta

Bogner Dániel Robin

Deák Ábel

Fekete Roland

Földváry Flóra Márta

Frics-Berecz Alexander Gábor

Gyöngy Marcell

Hajnal Júlia

Hámori Hugó András

Hans Nadine

Janoch Emília

Kemény Emma

Kisborsó Tímea

Kovács Álos Hunor

Kovács Bertalan

Kramer Nora Antonia

Míg Jázmin Ketrin

Mihályi Borbála

Moson Sára

Nagy Orsolya Róza

Olosz Dániel

Pintér Benedek

Storcz-Nagy Vince

Varga Katrin Franciska

Vida Laura

Vincze Viktória

Zámbó Alíz

Mazsola vegyes csoport

Gál-Joósz Gergely

Kopasz Tamara

Lusztig Nátán

Popovics Barnabás

Támba Bertel

Vető Helga

Mákvirág csoport

Fekete Máté

Hajdu Zsombor

Iszak Diana Panna

Nefelejcs vegyes csoport

Bertók Nóra

Dudás Dóra

Gál Nándor

Gebri Barnabás

Horváth Zselyke

Iszak Nándor Donát

Papp Máté

Timár Vince

KÉRJÜK, FÁRADJANAK BE A GAZDASÁGI IRODÁBA ÁTVENNI A

HATÁROZATOT!

A felvett gyermekek szülei részére beíratást tartunk. 2018. június 18.-án / hétfő/ 1600- 1700 óráig. 17 órától Tájékoztató szülői értekezletet tartunk, melyre feltétlenül várjuk a felvételt nyert gyermekek szüleit.

Az Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephelyére a 2018/2019-es nevelési évre, ELŐJEGYZETT gyermekek névsora

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy az ELŐJEGYZÉS NEM azonos sem a felvétellel sem az elutasítással!

Andorkó Kloé Elvira

Bárány Kornél

Bogdán Zsombor

Dencsi Imre

Gulyás Mira Tamara

Győry Leila Mirabella

Kozma Sándor

Kósa Zsombor Gábor

Ledneczki Alíz

Leposa Péter Bálint

Licskó Dávid

Lindenberger Hanga Lea

Resze-Horváth míra

Rozsnyai Ronel

Sulyok Dávid

Szabo Dávid

Szabó-Fülöp Dániel

Tóth Dániel

Zorkóczy Zsóka

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által fenntartott óvodák körzetei 2015. augusztus 1-jétől

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (ÉKÓ) székhely

1119 BUDAPEST, Tétényi út 46-48.

  

és

   

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (ÚNÓ) ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA telephely

1119 BUDAPEST, Bikszádi u. 57-59.

Andor utca páratlan oldala 23-tól végig

Bikszádi utca 26-66-ig

Boglárka utca végig

Borszék köz

Borszéki utca végig

Estike utca végig

Etele út 2-68-ig

Gyergyótölgyes utca végig

Hadak útja végig

Kankalin utca végig

Major köz

Major utca 57-től végig, 58-tól végig

Pajkos utca 1-19-ig, 2-30-ig

Puskás Tivadar utca végig

Szombathelyi tér

Tétényi út 44-58-ig

Than K. utca végig

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (KEVE) KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA telephely

1119 BUDAPEST, Keveháza u. 4.

Ballagi M. utca végig

Bánk bán utca végig

Bártfai utca (Tétényi úttól az Etele útig terjedő szakasz)

Bartók B.út 110-től a Vasút utcáig, 103-tól a Vasút utcáig

Bogyó utca végig

Csóka utca végig

Ercsi út végig

Etele té

rEtele út 51-73-ig

Forrás utca végig

Fraknó utca végig

Halmi utca 53-tól végig, 24-től végig

Hídvég utca végig

Ildikó tér

Ildikó utca végig

Kelenföldi út végig

Keveháza utca végig

Ozorai utca végig

Somogyi út végig

Tétényi út 1-től 65-ig páratlan oldal

Thallóczy L. utca végig

Vahot utca végig

Vasút utca végig

Wartha Vince utca végig

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (PALI) ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA telephely

1119 BUDAPEST, Mérnök u. 42.

Bártfai köz

Bártfai utca 2-50-ig, 1-től a Tétényi útig

Csonka János tér a Fehérvári út páratlan oldalánál

Ecsed utca végig

Etele út 1-49-ig

Fehérvári út 41-99-ig

Fejér Lipót köz

Fejér Lipót utca végig

Halmi utca 1-51-ig, 2-24-ig

Kocsis utca végig

Kovászna utca végig

Mérnök utca végig

Mohai köz

Mohai út végig

Náday Ferenc utca végig

Petzvál József utca végig

Pór Bertalan köz

Sárbogárdi út végig

Sósfürdő utca végig

Szentpétery utca végig

Szováta utca végig

Tétényi köz

Tétényi út 2-42/b-ig

Újházy utca végig

Zámori utca végig

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA